Home arrow Webdesign    
Hoofdmenu
Hoofdmenu
Home
Contact
Netwerk
Domeincheck
 
Diensten
Hosting
Reseller
Colocatie
Domeinen
Webdesign
Helpdesk
Login
Gebruikersnaam

Wachtwoord

 

 

 

 

 

 

ServerKingdom Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden ServerKingdom

A. Definities:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van ServerKingdom wordt gesloten.

2. Producten en diensten van ServerKingdom: de door ServerKingdom te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van ServerKingdom.

B. Toepasselijkheid:

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met ServerKingdom.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor ServerKingdom niet bindend en niet van toepassing.

C. Aanbieding en acceptatie:

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege ServerKingdom gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door ServerKingdom schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door ServerKingdom heeft een geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij anders vermeld.

D. Aanvang van de overeenkomst:

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het electronisch bestelformulier is, ingevuld en waarbij "Ja ik ga akkoord" is aangeklikt door opdrachtgever bij de algemene voorwaarden, ontvangen en geaccepteerd door ServerKingdom.

2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

E. Duur en beëindiging:

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van 6 of 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.

2. De overeenkomst word daarna stilzwijgend verlengd steeds voor een periode van 12 maanden mocht de opdrachtgever hier niet mee akkoord gaan moet hij dit uiterlijk 2 maanden voordat het automatisch verlengd word, melden aan ServerKingdom.

3. ServerKingdom kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens ServerKingdom niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4. ServerKingdom heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te be ëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Onverminderd het bepaalde in artikelen 3 en 4 heeft ServerKingdom het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

F. Levering en leveringstijd:

1. Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van ServerKingdom zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

G. Overmacht:

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. ServerKingdom is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

H. Data/e-mailverkeer:

Het data/e-mailverkeer is beperkt, de hoeveelheden zijn aangegeven in gigabite's op de pagina pakket informatie, mocht u meer gebruiken dan de aangegeven hoeveelheden, dan zal u een boete moeten betalen per gigabite extra. het bedrag hiervoor is € 2,50 per gigabite en zal naar boven worden afgerond. De betaling hiervan word gedaan per vervaldatum. ServerKingdom behoud het recht de kosten eerder in rekening te brengen.

I. Prijzen:

1. Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. ServerKingdom heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

J. Betalingsvoorwaarden:

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van DeAm Webdiensten.

2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt ServerKingdom het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.

4. ServerKingdom stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst per e-mail naar de opdrachtgever.

5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld waarbij € 15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de factuur aan ServerKingdom kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal ServerKingdom een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

7. Betaling van de verschuldigde kosten zal plaats vinden door middel van een toegezonden factuur per e-mail.

8. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan ServerKingdom is voldaan.

9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt ServerKingdom een boeterente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

K. Intellectuele eigendomsrechten:

1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart ServerKingdom van enige aanspraak.

L. Eigendomsvoorbehoud:

1. Het door ServerKingdom vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van ServerKingdom.

M. Aansprakelijkheid:

1. ServerKingdom is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar ServerKingdom weinig of geen invloed op kan uitoefenen. ServerKingdom kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met DeAm Webdiensten of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met ServerKingdom.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ServerKingdom slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van ServerKingdom voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart ServerKingdom voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van ServerKingdom.

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. ServerKingdom kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. ServerKingdom is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. ServerKingdom is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die ServerKingdom mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan ServerKingdom. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die ServerKingdom als gevolg daarvan lijdt.

N. Overdracht van rechten en verplichtingen:

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

O. Buitengebruikstelling:

1. ServerKingdom heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens ServerKingdom niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. ServerKingdom zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van ServerKingdom kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door ServerKingdom gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 20.00 excl.BTW.

P. Reclamering:

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 7 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ServerKingdom vervalt.

2. Reclamering ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 7 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van ServerKingdom.

3. Indien reclamereing gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4. Reclamering schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Q. Wijziging van de voorwaarden:

1. ServerKingdom behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

R. Geschillenregeling en toepasselijk recht:

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ServerKingdom en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

S. Sub-hosting:

1. Het is niet toegestaan pakketten te verkopen als reseller onder uw eigen domein. ServerKingdom neemt geen enkele aansprakellijkheid hiervoor. Bij wederverkoop van sub-hosting onder uw domein heeft ServerKingdom het recht per onmiddelijke ingang uw account optezeggen.

Aldus gelezen en goedbevonden, opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en accepteerd deze voorwaarden door op deze pagina op Akoord te klikken en "voor akkoord" aan te vinken in het bestelformulier.Deze voorwaarden maken dan ook onverbrekelijk deel uit van het verzonden bestelformulier.

 

 

   
© 2005 - 2007 ServerKingdom.nl
Alle prijzen op deze website zijn exlusief 19% BTW